Küldetésünk

„Csak az gyógyít, ha az emberi lélek tükrében

az egész közösség tükröződik,

és a közösségben minden egyes tagjának ereje él.”

(Rudolf Steiner)

Alapelveink


A szegedi Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium küldetése, hogy teret adjon közösség teremtésére és szolgálatára, egymástól tanulásra, egyéni utak bejárására a felelősségteljes szabadság eléréséhez.

Lehetőségünk és feladatunk, hogy kapcsolatteremtéssel segítsük egy jól működő Waldorf-iskolaközösség létrehozását és működtetését, mely a gyerekek harmonikus fejlődését szolgálja.

Értékeink: hitelesen, felelősen, spirituális távlatokkal.

Jövőképünk: Felszabadult harmonikusan együttműködő közösség egy organikusan kialakított térben.

***

12+ 1 osztályos egységes, állami érettségivel záruló Waldorf-iskolánk pedagógiáját a steineri emberképre építi, melynek kiemelt része az, hogy az ember testi-lelki-szellemi lény, ezen részek harmonikus fejlődésében nyilvánul meg egész-sége, ezért a tanulásban különösen fontos az érzés-akarat-gondolkodás komplex fejlesztése és dinamikus egyensúlya. A gyermek fejlődésének segítése pedagógiánk fő célja, ennek szolgálatába állítjuk pedagógiánkat és szervezeti életünket. Az iskola pedagógiai életéért a pedagógusok közössége, a Tanári Kollégium felel, melynek feladatát a Kerettanterv részletesen szabályozza.

A nevelést és oktatást nem egy tevékenység eredményének tekintjük, hanem a gyermek és a tanár közt létrejövő szabad interakcióknak, ahol a pedagógus egész személyiségével nevel, azáltal, hogy kreatívan alkalmazza a gyermek fejlődését leginkább segítő pedagógiai eszközöket. Az ezzel a pedagógiai alkotói szabadsággal együtt járó tanári egyéni felelősség így kiemelt szerephez jut. Mivel tanáraink munkaeszköze saját személyiségük, munkájuk hatékonyságát döntően befolyásolja szakmai felkészültségük, kompetenciájuk és hitelességük, ezért hangsúlyt fektetünk a folyamatos továbbképzésre, melynek palettája széles: pedagógiai, önismereti, művészeti, tudati-szellemi. Belső továbbképzésünk kiemelt eleme a heti rendszerességű tanári konferencia.

Pedagógusaink nevelő partnerként tekintenek a szülőre, és ennek érdekében folyamatos nyílt, bizalomteljes, együttműködő és megoldásra törekvő párbeszéd kialakítására törekszenek a gyermek érdekében, aki a pedagógiai tevékenység középpontjában áll.

Oktatásunk a Waldorf-kerettantervre épül, ennek alapján dolgoztuk ki saját pedagógiai programunkat.

Szervezetünk önigazgató intézmény, ami azt jelenti, hogy – a külső jogi környezethez igazodó – saját belső szabályozásunkat nekünk lehet és kell létrehozni. Ennek a szabadsága és felelőssége csak együtt értelmezhető. Tesszük ezt azért, mert tudjuk, hogy minden, ami körülveszi a gyermeket, még az iskola struktúrája is, nevelő hatással bír. Ezért az iskola működtetésével kapcsolatos feladatok éppúgy hozzátartoznak a pedagógusok munkájához, mint a tanórák megtartása. Szükség van a folyamatos tanulásra az új és újabb feladatok megoldásához, így válik a Waldorf-közösség tanuló közösséggé, ahol nem csak a gyermek, hanem a közösség minden tagja fejlődhet.

Az iskolánkban kiemelt fontosságú az emberek közti társas kapcsolatok (szociális élet) tudatos kezelése, amely hagyományosan három részre tagozódik: gazdasági, jogi és szellemi terület. A szociális élet akkor működik jól, ha erre a három részre egyetlen folyamat elemeiként tekintünk, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz, egyensúlyban vannak és kölcsönösen segítik egymást. E területeknek három meghatározó értéke van: a testvériségleginkább a szükségletek-szolgáltatások-védelem terén mutatkozik meg; az egyenlőség a megegyezéseinkben, jogaink és kötelességeink gyakorlásában, a szabadság pedig a tehetségek-képességek-impulzusok terén fogható meg.

A Waldorf-szülők a pedagógiai együttműködés mellett a fenntartói feladatokban való konkrét szerepvállalással vehetnek részt az intézmény fenntartásában és működtetésében. Az intézményben a feladatok kiosztása a mandátum elv alapján történik, melynek lényeges elemei: az érintettek részvétele, a feladat pontos megfogalmazása, ennek delegálása kompetens személyeknek a feladathoz tartozó felelősségi- és jogkörökkel együtt, megvalósítás, visszatekintés és beszámoló valamint tehermentesítés.

Az iskola működése, mint közös cél szolgálatában az intézmény és a fenntartó egymással szorosan együttműködik, jogosítványaikat rendeltetésszerűen és a Waldorf-pedagógia alapelveinek megfelelően gyakorolják.

Az igazgatási-működtetési feladatok mandátumfelelőse a Wakond, mely az igazgatási konferencia funkcióit látja el.

Szervezetünk az „Utak a minőséghez” minőséggondozó eljárás használata mellett kötelezte el magát, belső szabályozásunk legfontosabb dokumentuma a minőségügyi kézikönyv.